Wat is strafrecht?

Wat is strafrecht?

 

In het kort is strafecht dat wat te maken heeft met alle wettelijke overtredingen waar je straf voor kan krijgen.  Je begaat dus een zogenoemd strafbaar feit. Er is een speciaal wetboek voor strafrecht. Straf is een redelijk breed en weinigzeggend begrip. Er zijn verschillende soorten strafbare feiten die je kan begaan. Er wordt onderscheid gemaakt in een overtreding en een misdrijf.

 

Een overtreding

Een overtreding is een klein vergrijp waar over het algemeen een kleine straf op staat. Zie het als een kleine overtreding die je begaat bij de voetbal waar je wel een vrijetrap voor tegen krijg, maar geen gele of rode kaart. Voorbeelden van overtredingen kan het verstoren van de openbare orde of openbaar dronkenschap zijn. Bij dit soort vergrijpen doet vaak de kanton rechter of de politierechter uitspraak

 

Een misdrijf

In tegenstelling tot een overtreding is een misdrijf ernstiger van aard. De straffen voor een misdrijf liggen vaak hoger van voor overtreding. In de wet staat omschreven waar de grens ligt tussen een overtreding en een misdrijf. Er zijn heel veel verschillende soorten misdrijven. Zo behoren bijvoorbeeld: mensensmokkel, aanzetten tot haat, openlijke geweldpleging en slavenhandel tot een misdrijf, maar ook het beledigen van het koningshuis behoord tot een misdrijf.

 

De mogelijke straf

Zoals waarschijnlijk voor de hand ligt gaat een strafbaar feit gepaard met straf. De straf verschild en wordt bij iedere zaak weer opnieuw bepaald. De straf voor de grootst mogelijke overtreding kan hoger zijn dan de straf voor de kleinste misdaad. Welke straf er precies opgelegd wordt is ook afhankelijk van het verleden van degene die het strafbare feit begaan heeft. De straf kan bestaan uit een geldboete, een werkstraf (ook wel bekend als taakstraf) of een gevangenisstraf. De meest voor de hand liggende straf is een geldboete of taakstraf.

 

Op het moment dat je bijvoorbeeld voor moet komen in Den Haag is het slim om van te voren even te kijken naar strafrecht Den Haag. Zo kom je nooit voor verassingen te staan.

 

 

 

Vaststellingsovereenkomst

Een vaststellingsovereenkomst wordt o.a. gebruikt in het arbeidsrecht. Wat houdt deze overeenkomst in?

Een vaststellingsovereenkomst kan worden gebruikt om een ontslag met wederzijds goedvinden tot stand te brengen. De werknemer kan vervolgens de vaststellingsovereenkomst laten controleren door een jurist. Het is mogelijk om een vaststellingsovereenkomst gratis te laten controleren.

Een werknemer met een vast contract kan niet zomaar worden ontslagen. De werkgever zal een goede reden moeten hebben om een werknemer te ontslaan. Het kan  bijvoorbeeld gaan om een werknemer die niet goed functioneert. Of om een werknemer die de organisatie moet verlaten omdat zijn functie vervalt.

Welke afspraken worden gemaakt in een vaststellingsovereenkomst?

Via een vaststellingsovereenkomst worden afspraken gemaakt over de afwikkeling van het ontslag. Het gaat dan bijvoorbeeld om uitbetaling van het openstaande vakantiegeld of uitbetaling van de openstaande vakantiedagen.

Ook de ontslagreden en de datum waarop de werknemer uit dienst gaat worden hierin opgenomen.De werknemer wordt via een vaststellingsovereenkomst vaak niet per direct ontslagen. De werkgever zal immers rekening moeten houden met de opzegtermijn. Hoe langer de werknemer voor de werkgever werkt, hoe langer de opzegtermijn.

Ontslagvergoeding

In een vaststellingsovereenkomst kan ook een ontslagvergoeding worden opgenomen. Deze vergoeding wordt vaak berekend op basis van de transitievergoeding. De hoogte van de transitievergoeding is o.a. afhankelijk van het aantal dienstjaren, het salaris en de leeftijd van de werknemer.

De ontslagvergoeding is het onderdeel van de vaststellingsovereenkomst waarover vaak het meest wordt gediscussieerd. Dit bedrag is vaak onderhandelbaar. De werkgever zal willen voorkomen dat hij het ontslag moet gaan voorleggen aan de rechter. Vandaar dat hij vaak bereid is om ‘water bij de wijn’ te doen en een hogere vergoeding betaalt dan de transitievergoeding.

De juridische kanten van een ontslag kunnen ingewikkeld zijn. Het is daarom van belang om een jurist in te schakelen.  De kosten van een vaststellingsovereenkomst advies kunt u vaak in rekening brengen bij de werkgever.

 

Aangifte omzetbelasting uitbesteden

U kunt natuurlijk zelf uw belastingaangifte doen. Maar u kunt er ook voor kiezen voor aangifte omzetbelasting uitbesteden. Lees hier hoe u dat precies doet

Wie regelt uw aangifte?

U kunt uw aangifte zelf doen. Maar het is ook mogelijk om dit door iemand anders te laten doen. Bijvoorbeeld een boekhouder, accountant, salarisbureau of belastingsadviseur etc. In zo’n geval wordt uw aangifte doorgaans met software gedaan. Of u krijgt dan de gegevens voor uw aangifte. Zodat u deze zelf via internet kunt invullen en versturen.

Aangifte uitbesteden

Mocht u uw aangifte willen uitbesteden. Dan is het verstandig om goede duidelijke afspraken te maken. Bijvoorbeeld de manier waarop de administratie gedaan wordt. Of wie de aangifte moet ondertekenen en versturen. U hoeft uw wachtwoord en inlogcode waarmee u inlogt op belastingdienst.nl niet te geven aan degene die uw aangifte voor u gaat doen. U kunt het beste iemand machtigen met DigiD.

Machtigen met DigiD

Wanneer iemand anders uw aangifte doetm moet u deze persoon machtigen. Die vult dan uw aangifte in met een softwarepakket en verstuurt die daarna naar de Belastingdienst.

U kunt ervoor kiezen om voor de ene belasting de aangiften zelf te doen en voor de andere belasting de aangiften uit te besteden.

Hoe regel je een  DigiD-machtiging?
Dat gaat in 3 stappen:

  • U of degene die uw aangifte voor u gaat doen, vraagt een machtiging aan via DigiD
  • U krijgt binnen 5 werkdagen een brief met een machtigingscode. Deze code geeft u aan degene die uw aangifte gaat doen. Bij het aangifte doen logt de persoon die uw aangifte doet in met zijn eigen DigiD. Daarna activeert hij de machtiging met de machtigingscode.
  • Als de machtiging is geactiveerd, krijgt u een bevestigingsbrief van DigiD. Zo kunt u controleren wie uw aangifte mag doen. Kloppen de gegevens niet? Neem dan contact op met DigiD.

Een machtiging is geldig voor 1 aangiftejaar. Dus u moet die person ieder jaar opnieuw via DigiD een machtiging toekennen.

U blijft zelf verantwoordelijk voor uw aangifte, ook al heeft u iemand gemachtigd.

Wie krijgt gegevens?

Als u iemand heeft gemachtigd om uw aangifte te doen, kan die persoon digitaal gegevens krijgen van de aanslagen, brieven en beslissingen van de Belastingdienst. U moet daar wel toestemming voor geven. Als u iemand machtigt, krijgt u van de Belastingdienst een brief met de vraag of u informatie van de Belastingdienst ook wilt laten sturen naar degene die aangifte voor u doet. Als u toestemming geeft, krijgt u de originele brieven. Degene die u gemachtigd heeft, krijgt de informatie digitaal.

Uw aangifte volgen

Om de status van uw aangiften te zien, gaat u naar ‘Inloggen voor ondernemers’ op Belastingdienst.nl. In het overzicht met uw aangiften ziet u welke aangiften nog ingestuurd moeten worden en welke al bij de Belastingdienst binnen zijn.

 

Vergaderen in een vergaderzaal

Vergaderen is alom tegenwoordig. Op het werk wordt vergaderd, de carnavalsvereniging vergaderd, er wordt voor de organisatie van het buurtfeest vergaderd. Om te kunnen vergaderen is het ideaal dat er zoiets bestaat als een vergaderzaal.

Wat is een vergaderzaal precies?

Een vergaderzaal in Breda is een ruimte waarin een groep mensen kan samenkomen om belangrijke zaken te bespreken. Vergaderzalen bestaan al heel lang. Reeds in de middeleeuwen kwamen de kanunniken samen in de kapittelzaal. Dit was de vergaderzaal van het college van deze geestelijken. Hier werden zij opgeleid, kwamen ze samen bidden en gingen in discussie met elkaar.

Door de jaren heen heeft het begrip vergaderzaal een andere functie gekregen. Waar vroeger in een vergaderzaal vooral gediscussieerd werd en zaken in vraag werden gesteld wordt nu samen naar oplossingen gezocht. Collega’s gaan in gesprek met elkaar.

Verschillende mogelijkheden

Tegenwoordig bestaan vergaderzalen ook in allerlei verschillende vormen. Er zijn de standaard vergaderzalen zoals de grote vergaderzaal van het Europees parlement en de Tweede Kamer van de Nederlandse regering. Deze vergaderruimtes worden steeds door dezelfde groep mensen gebruikt bijvoorbeeld het Europese parlement en de Nederlandse regering. Deze vergaderzalen kunnen bezocht worden maar een bedrijf of particulier kan er zelf niet meteen een vergadering organiseren.

Daarom zijn er ook vergaderzalen die beschikbaar zijn voor het grote publiek. In sommige bedrijven is een aparte ruimte voorzien om te vergaderen maar er zijn ook bedrijven die geen zaal hebben. En verenigingen die zich bezighouden met culturele activiteiten beschikken ook vaak niet over een eigen vergaderzaal. Die zalen zijn het eigendom van een privéverhuurder of van een gemeente.

Die vergaderruimtes kunnen zeer handig zijn voor mensen die niet over een eigen zaal beschikken. Ze kunnen geboekt worden via telefonisch contact of een website en zijn dan bijna meteen op de gekozen momenten beschikbaar voor de groep.

 

Vergaderen belangrijker

Vergaderen wordt dan ook almaar belangrijker in bedrijven. Vergaderen is tegenwoordig alom. Groeps- en teamwork zijn de laatste jaren belangrijker geworden voor de goede werking van het zakendoen. Vergaderen is daarvoor essentieel geworden in bedrijven en wordt dan ook bijna dagelijks toegepast.

Hoge eisen

Om optimaal te kunnen vergaderen volstaat het soms niet meer om met enkele mensen rond een tafel te gaan zitten. Vaak komt er een laptop of computer bij kijken alsook een projectiemogelijkheid, een whiteboard of een flipchart. Om nog maar te zwijgen van de nodige internetverbinding, eventuele koffie of water, enzovoort …

 

Vergaderzalen zijn daar tegenwoordig helemaal op uitgerust. Dus bent u als bedrijf of vereniging op zoek naar een vergaderruimte google dan even. U vindt al gauw heel wat ruimtes die voor u een ideale oplossing kunnen zijn.

Ontslag

Het Nederlandse arbeidsrecht heeft een gesloten ontslagstelsel. Van oorsprong is het de bedoeling werknemers te beschermen tegen lichtvaardig ontslag (ontslagbescherming) Hierdoor zijn er wettelijk slechts zeer beperkte mogelijkheden een arbeidsovereenkomst te beëindigen.

Beëindiging van een arbeidsovereenkomst is wettelijk slechts mogelijk in de navolgende situaties:

  1. Ontslag op staande voet

Er moet sprake zijn van een bijzonder ernstige situatie, zoals geweld of diefstal. De rechter kan worden gevraagd achteraf te toetsen of het ontslag op staande voet rechtsgeldig was.

  1. Ontbinding van het arbeidscontract door de Kantonrechter

Hiervoor moet bij de Kantonrechter een verzoekschrift worden ingediend. De Kantonrechter zal ontbinden in geval van dringende of gewichtige redenen. Hierbij kan hij een ontbindingsvergoeding (gouden handdruk) toekennen.

  1. Opzegging van het arbeidscontract

In veel gevallen is een opzegging door de werkgever alleen rechtsgeldig nadat UWV Werkbedrijf hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven. Die toestemming zal alleen worden gegeven als aan bepaalde voorwaarden is voldaan.

Voorafgaande toestemming van UWV Werkbedrijf is niet altijd vereist. Sommige beroepsgroepen zijn hiervan vrijgesteld. Voor opzegging van een arbeidscontract met een statutair directeur is voorafgaande toestemming evenmin vereist.

Opzegging van de arbeidsovereenkomst dient te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn. Partijen kunnen zelf een opzegtermijn in het arbeidscontract overeenkomen. De wet stelt hieraan wel beperkingen. Als partijen zelf geen rechtsgeldige opzegtermijn overeen zijn gekomen, geldt de wettelijke opzegtermijn.

Een opzegging kan kennelijk onredelijk zijn. Daarvan is bijvoorbeeld sprake als de opgegeven redenen vals zijn of als er geen adequate afvoeiïngsregeling is getroffen. In dat geval kan de rechter worden gevraagd de andere partij tot betaling van een schadevergoeding te veroordelen.

  1. Vaststellingsovereenkomst (beëindiging met wederzijdse instemming)

Partijen kunnen gezamenlijk besluiten het arbeidscontract te beëindigen. Zij kunnen deze overeenstemming danwel instemming vastleggen in een schriftelijke vaststellingsovereenkomst.

  1. Pensionering

Bij het bereiken van de 65-jarige leeftijd (in sommige beroepsgroepen eerder) komt meestal vanzelf een einde aan het arbeidscontract. Er kan ook sprake zijn van vroegpensioen. Toch is beëindiging van het dienstverband om deze reden wettelijk gezien geen vanzelfsprekendheid. Voor meer informatie over het pensioenstelsel, zie het menu aan de linkerzijde van deze webpagina.

Uitkering

Let op dat ontslag gevolgen kan hebben voor rechten op een uitkering. De uitkerende instantie zal bij uitkeringsaanvraag bijvoorbeeld controleren dat het niet de werknemer is geweest die het initiatief tot ontslag heeft genomen. Ook mag de aanleiding van het ontslag niet ontslag op staande voet zijn. Daarnaast is de uitkerende instantie gerechtigd de uitkering pas te laten ingaan na de zogenoemde fictieve opzegtermijn.

Advocaten in Rotterdam en Utrecht

Een goede advocaat is in sommige gevallen ontzettend cruciaal, in bepaalde situaties kun je absoluut niet zonder een advocaat met de juiste ervaring en verstand van zaken. Mocht het bijvoorbeeld gaan om letselschade, is het uiterst belangrijk om een advocaat in de hand te nemen die er alles aan zal doen om de juiste schadeclaim in te dienen. Als dit niet op de juiste manier gaat kun je fluiten naar je schadevergoeding.

Mocht je woonachtig zijn in Rotterdam of in de omgeving ervan en je krijgt ooit te maken met letselschade, neem dan contact op met M-letselschade-advocaat-rotterdam.nl, een advocaat in Rotterdam met enorm veel ervaring in allerlei soorten zaken en een hoop kennis. Je kunt altijd vertrouwen op M Advocatuur, wij zullen er altijd alles aan doen om jou zo goed mogelijk te begeleiden in alle stappen die moeten worden genomen.

Ook SDW Advocaten uit Utrecht is een advocatenkantoor waarbij diverse uitstekende advocaten jou graag willen helpen. Met inmiddels 35 jaar ervaring helpen wij onze cliënten met het behandelen van allerlei soorten zaken, en met succes. SDW Advocaten is het betrouwbaarste advocatenkantoor in de regio van Utrecht!

Goede advocaat vinden voor conflictbemiddeling

Je kunt een conflict uitvechten in een rechtszaal, maar of dat een goede optie is, is de vraag. Een andere optie is namelijk mediation. Dit is vaak veel goedkoper. Niet bij ieder conflict is dit mogelijk, want bij hevige juridische conflicten is mediation niet mogelijk. Partijen die deelnemen aan mediation moeten wel bereid zijn om er aan deel te nemen. Als deze bereidheid er niet is, dan heeft het weinig zin.

Bij echtscheidingen wordt er vaker een beroep gedaan op mediation. Hierbij is het vooral van belang dat er juridische problemen worden opgelost, want vaak hebben ex-partners na de scheiding nog veel contact met elkaar. Denk maar aan de kinderen die tijdens de relatie zijn geboren. Een advocaat-mediator kan hierbij helpen en is opgeleid om mensen hier bij te helpen. Normaliter is een advocaat partijdig, maar bij mediation is de advocaat neutraal en zal hij of zij bemiddelen.

Advocaat zoeken

Als je een advocaat zoekt is het doorgaans niet moeilijk om zo’n persoon te vinden. In Nederland zijn vele duizenden advocaten actief. Je kunt hen benaderen voor juridisch advies, maar er zijn ook advocaten die hiernaast aan mediation doen. Als je een advocaat zoekt in pak hem beet Almere kun je online beginnen. We raden je dan aan om de diverse advocaten telefonisch te benaderen en te kijken wat ze voor je kunnen betekenen.

Bij het in de arm nemen van een advocaat is het belangrijk om goede afspraken te maken. Spreek af hoeveel je uiteindelijk moet betalen. Vaak kan een advocaat aangeven hoeveel een bepaalde zaak kan kosten, maar soms komen er extra uren bij. Deze dien je te betalen, maar ook dan is het zaak om goede afspraken te maken. Als je op zoek bent naar een advocaat en wilt kennismaken met een advocaat, kun je dat ook best doen bij een persoon die geen of in elk geval weinig geld rekent voor het kennismakingsgesprek.

Verdiep je in ondernemingsrecht

Ondernemingsrecht is een zeer belangrijk onderdeel van een organisatie. Alleen weten veel ondernemers hier nog niet zo veel van af. Terwijl de meeste ondernemers hier wel mee te maken krijgen in hun carrière. Daarom is het handig om je hier eens in te verdiepen. Kijk eens goed wat het is, wat het inhoudt en wat het voor jouw organisatie kan betekenen. Natuurlijk klinkt dit allemaal leuk, maar om dit allemaal uit te zoeken heb je behoorlijk wat tijd nodig. En dat is nu net waar veel ondernemers niet veel van hebben. Dat is geen probleem, aangezien er op het gebied van ondernemingsrecht diverse manieren zijn om hulp in te schakelen. Hulp die misschien wel een investering is, maar veel goeds op kan leveren of een catastrofe kan voorkomen. Genoeg reden om je hier eens verder in te verdiepen, en dat kan bijvoorbeeld ook door eens met een advocatenkantoor te gaan praten. Er zijn kantoren die gespecialiseerd zijn in ondernemingsrecht, die weten er enorm veel van en kunnen jou en je bedrijf bijstaan. Kijk eens of je in je omgeving een goed kantoor kunt vinden dat veel vakkennis heeft op het gebied van ondernemingsrecht en maak gewoon een afspraak!

De beste hulp voor ondernemers

Er zijn diverse gelegenheden waarbij het ondernemingsrecht een grote rol speelt. Denk bijvoorbeeld eens aan een fusie of een overname van een bedrijf. In dit geval is het zeker aan te raden om een expert op het gebied van ondernemingsrecht in te schakelen, aangezien je jou goede bescherming en hulp kan bieden. Ook bij gerechtelijke procedures komt het ondernemingsrecht om de hoek kijken. Helaas kun je hier ook mee te maken krijgen, en dan kun je daar maar beter het beste uithalen, ook met betrekking tot ondernemingsrecht. Bij financieringen is het ook goed om naar dit ondernemingsrecht te kijken. En zo zijn er nog meer zaken waar je misschien wel binnenkort mee in aanraking komt waarbij je hulp kunt gebruiken op dit gebied. Schakel dan vooral een expert in voor het beste resultaat!

Ga voor het beste resultaat

Het is een belangrijk rechtsgebied, en het is dan ook aan te raden om een specialist in te huren. Die kun je gewoon online vinden, of wellicht heb je in je netwerk iemand zitten die je hierbij kan helpen. Je wil het beste resultaat voor je onderneming, en daar horen dit soort zaken ook bij. Het grote voordeel als je dit uit handen geeft is dat je je tijd dan beter kunt steken in datgene waar jij sterk in bent. Dan kun je je daar op richten, terwijl een specialist zich met zijn eigen vakgebied voor jou inzet. Integriteit en kwaliteit zijn bijvoorbeeld belangrijke zaken die je in de gaten moet houden. Maak gewoon eens een afspraak en kijk wat die advocaat, adviseur of notaris voor jou kan betekenen. Wie weet kun jij er veel aan hebben voor je bedrijf! Kijk bijvoorbeeld of je vergelijkbare zaken kunt vinden met positief resultaat. Wie heeft daarbij een rol gespeeld?

Op de website van Fruytier Lawyers in Business staat meer informatie over ondernemingsrecht.

 

Welke verschillende incassomiddelen bestaan er?

In een crisistijd zoals de huidige merkt u wellicht vaker dan normaal dat uw schuldenaren een

bepaalde vordering die u heeft onbetaald laten. Zo kan het zijn dat de ondernemer met wie enige tijd

gelden zaken heeft gedaan het hoofd haast niet boven water kan houden. Welke maatregelen kunt u

dan nemen om uw vordering betaald te krijgen? In de eerste plaats is er het inhuren van een

incassobedrijf. Daarmee geeft u echter de mogelijkheid van inning uit handen, terwijl u misschien

liever zelf de regie wilt houden. Wat dan te doen?

Het faillissement als incassomiddel

Op het moment dat uw schuldenaar er niet zo goed voorstaat, maar u wel berichten bereiken over

dat hij gewoon nog in zijn dure huis woont en pas een nieuwe auto heeft gekocht, kunt u het maar zo

zat zijn. Gelukkig kunt u dan in actie komen. U kunt namelijk het faillissement aanvragen bij de

rechtbank. Iedere schuldeiser kan dit doen. De kans is dan dat de ondernemer toch in actie komt en

uw vordering betaalt. Dan heeft u immers geen belang meer bij het vragen van een faillissement en

dat zal dan ook worden afgewend. Uw manier van druk zetten heeft dan gewerkt.

Een geschikt middel?

De vraag die u zich echter moet stellen, is of het aanvragen van het faillissement van uw schuldenaar

nu wel zo’n goed idee is. Het kan zijn dat de schuldenaar u gewoon betaalt en vervolgens (wel nadat

de rechtbank het faillissement heeft uitgesproken) in hoger beroep gaat, waarna het vonnis tot

faillietverklaring wordt vernietigd. U kunt dan een aanzienlijke rekening gepresenteerd krijgen. Zo

kan het dan zijn dat u de proceskosten moet betalen en soms zelfs het salaris van de curator. Om dat

te voorkomen, is het soms maar beter om bij één onbetaalde vordering op een bedrijf niet gelijk naar

het redmiddel van het faillissement te grijpen.